MY - RODIČE - OBEC - ŠKOLA

Spolek MROŠ podporuje spolupráci rodičů,
pedagogů a přátel ZŠ a MŠ Hovorčovice

Vyhledávání

Odběr novinek

Stanovy spolku MROŠ, z.s.

Čl. 1 Název, forma a sídlo

Název spolku:  MROŠ, z.s. (dále jen „spolek“) je veřejně prospěšným spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
Spolek má sídlo na adrese: Na Slunci 584, 250 64 Hovorčovice
Identifikační číslo: 270 31 551
Internetová adresa: www.mros.cz

 
Čl. 2 Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci  spolupráce rodičů, pedagogů a přátel Základní školy a mateřské škola Hovorčovice, na uskutečňování její vize, a dále zastánci podpory komunitního vzdělávání, což je proces, který zapojuje lidi bez rozdílu věku do života komunity tak, že uspokojuje jejich vzdělávací, sociální, kulturní nebo rekreační potřeby.

 
Čl. 3 Základní účely spolku a činnost

Základními účely a hlavní činnosti spolku jsou:

 1. podpora a spolupráce se Základní školou a mateřskou školou Hovorčovice a dalšími organizacemi či osobnostmi, které s ní spolupracují,
 2. podpora a organizování volnočasových aktivit, kulturních a sportovních akcí, komunitních a vzdělávacích programů,
 3. ochrana životního prostředí a krajiny, kultivace prostředí v obci a jejím okolí, podpora a spoluúčast na rozšiřování míst a možností volnočasového a spolkového vyžití v obci,
 4. poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti školství, výchovy a ochrany dětí a mládeže, vzdělávání, kultury, sociální péče, ekologie, tělovýchovy a sportu,
 5. spolupráce a součinnost při společných obecně prospěšných projektech s ostatními spolky, akčními skupinami, dalšími neziskovými organizacemi a s Obcí Hovorčovice.

Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku spolku. Zisk z těchto činností Spolek používá především k podpoře hlavních činností dle těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

 

Čl. 4 Členství ve spolku

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR.
Členství vzniká dnem, kdy Rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě uhrazení členského příspěvku za daný kalendářní rok a podané přihlášky, která musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele o členství, adresu trvalého bydliště, datum narození, telefonické spojení nebo e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele o členství.
Rada spolku o přijetí rozhoduje na svém nejbližším jednání po dni podání přihlášky.

Člen spolku má právo zejména:

 1. účastnit se veškeré činnosti spolku, volit Radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
 2. posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
 3. předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

Člen spolku je povinen zejména:

 1. dodržovat stanovy spolku,
 2. řádně a včas hradit členské příspěvky, poprvé společně s podáním přihlášky do spolku a v příštích letech vždy do 30. září aktuálního kalendářního roku,
 3. dle svých možností napomáhat činnosti spolku a hájit zájmy spolku uvedené v článku 2 stanov spolku,
 4. sdělovat radě spolku změny údajů uvedených v jeho přihlášce.

Čl. 5 Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro porušování stanov a dále pokud se člen bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí nebo nezaplatí členský příspěvek do lhůty 6 měsíců po datu jeho splatnosti.

 
Čl. 6 Orgány spolku

Členská schůze (dále ČS)

 1. Nejvyšším orgánem spolku je ČS, která se skládá ze všech členů spolku a schází se nejméně jednou ročně, aby
  1. schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,
  2. určila koncepci činnosti spolku, schválila rozpočet spolku na příští období,
  3. schválila případné změny stanov,
  4. zvolila na tříleté funkční období nejméně tříčlennou radu spolku, případně tuto radu spolku nebo její členy odvolala,
  5. zvolila na tříleté funkční období revizora spolku, případně jej odvolala,
  6. rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,
  7. zvolila čestné členy spolku.
 2. Zasedání ČS svolává Rada spolku. ČS bude svolána do 30 dnů i v případě, že Revizor spolku nebo třetina členů spolku podá ke svolání podnět Radě spolku. ČS je usnášeníschopná, pokud se jí zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li ČS usnášeníschopná, je po uplynutí jedné hodiny po řádném termínu zahájena náhradní ČS, kde již neplatí podmínka nadpoloviční účasti pro dosažení usnášeníschopnosti, kde je však možno hlasovat pouze o otázkách, které byly na programu původně plánované řádné ČS.
 3. Pozvánka na ČS musí být společně s programem zveřejněna nejméně 15 dní před konáním ČS, a to zasláním na e-mailové adresy členů nebo zveřejněním na webových stránkách spolku. Ze zasedání ČS pořizuje pověřený člen spolku zápis, který ověřují další dva členové přítomní zasedání ČS a který je do 30 dnů k dispozici všem členům spolku minimálně v elektronické podobě.
 4. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje dvoutřetinovou většinou všech členů spolku.
   

Rada spolku

 1. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí Rada spolku, která si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu. V kompetenci rady spolku je také předsedu, místopředsedu odvolat.
 2. Rada spolku je nejméně tříčlenná. Její funkční období je tříleté. Rada spolku se schází dle potřeby. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % jejích členů a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů Rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 3. Rada spolku řídí jeho činnost a rozhoduje ve věcech, které nejsou stanovami výslovně vyhrazeny jinému orgánu spolku. Zejména:
  1. svolává ČS a připravuje program jednání ČS,
  2. přijímá nové členy spolku a rozhoduje o vyloučení členů spolku,
  3. schvaluje interní předpisy a směrnice spolku, kromě stanov spolku,
  4. spolupracuje s revizorem spolku,
  5. předkládá ČS ke schválení výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku,
 4. V případě odstoupení nebo úmrtí člena Rady spolku nebo revizora spolku je Rada povinna do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady nebo volbu revizora.

Předseda spolku

 1. Předseda spolku je statutárním orgánem a zástupcem. Předseda zastupuje spolek ve všech záležitostech a právních úkonech. Jeho funkční období je totožné se zvolenou Radou. Předseda je volený Radou spolku.
 2. V případě odstoupení nebo úmrtí předsedy, přechází pravomoc a odpovědnost statutárního orgánu na místopředsedu.
 3. Předseda může pro konkrétní jednání nebo činnosti jménem spolku písemně zplnomocnit jinou osobu.

Revizor

 1. Revizor spolku je kontrolním orgánem spolku. Revizorem může být kterýkoliv člen spolku, s výjimkou členů Rady spolku, zvolený členskou schůzí. Jeho funkční období je totožné s funkčním obdobím Rady.
 2. Revizor spolku zejména:
  1. dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu s těmito stanovami a platnými právními předpisy. Zjistí-li revizor nedostatky, upozorní na ně Radu a ČS,
  2. v rozsahu své působnosti může nahlížet do dokumentů a dokladů spolku a požadovat od členů nebo dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem,
  3. je oprávněn svolat v naléhavém případě členskou schůzi spolku,
  4. nejméně jednou ročně podává členské schůzi zprávu o své kontrolní činnosti.

Čl. 7 Hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s finančními prostředky, movitým a nemovitým majetkem v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy.
 2. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů,  nebo nadačních příspěvků, grantů, dotací, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností dle čl. 3 těchto stanov.
 3. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících poslání a cíle Spolku a řádně podložené účetními doklady. Prostředky dále možno použít úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti Spolku.
 4. Prostředky Spolku nesmí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance Spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce sjednaná na základě platných smluv.
 5. S výsledky hospodaření seznamuje Rada spolku členy spolku na každé ČS.
 6. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti.

Čl. 8 Závěrečná ustanovení

 1. Při likvidaci spolku postupuje likvidátor přiměřeně dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů o likvidaci spolku.
 2. Likvidační zůstatek při likvidaci hlavního spolku vypořádá likvidátor v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Vypořádání likvidačního zůstatku převedením na Základní a mateřskou školu Hovorčovice nebo Obec Hovorčovice podléhá předchozímu schválení ČS. Bez schválení převodu ČS je převod likvidačního zůstatku neplatný.

Čl. 9 Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Stanovy byly schváleny na schůzi členů dne 26. 7. 2015. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu.